Algemene voorwaarden

 

Wij heten u van harte welkom bij Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Algemeen

 

1. Met het bevestigen van een reservering bij Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire, worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Deze zijn van toepassing op alle gasten van Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire.

 

2. De gasten dienen een vaste woon- en verblijfplaats te hebben en moeten zich bij aanvang registreren bij de verhuurder/eigenaar van Holiday Home ‘Kas Isola’ (hierna 'de eigenaar') met een geldig identiteitsbewijs. Er zal geen fotokopie worden gemaakt van dit identiteitsbewijs.

 

3. De eigenaar van Holiday Home ‘Kas Isola’ is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de huurders (hierna: ‘gasten’). Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

 

4. Alle risico's met betrekking tot een verblijf in  Holiday Home ‘Kas Isola’ zijn voor rekening van de gasten.

 

5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. U kunt zich hiervoor verzekeren middels een reisverzekering. De gast blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade. De schade dient bij het vertrek van de gast te worden vergoed.

 

6. Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.

 

7. De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

 

8. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

 

9. Gasten van Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement ligt ter inzage op de accommodatie.

 

Reservering, bevestiging en betaling:

 

10. De reservering van Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire vindt plaats door middel van een reserveringsaanvraag via website www.holidayhomeatbonaire.com

Een reservering kan ook rechtsreeks per e-mail (holidayhomebonaire@gmail.com) worden gemaakt.

 

11. De reservering is pas definitief na een aanbetaling van 25% van het totale boekingsbedrag en als deze is bevestigd door de gasten en de eigenaar. 

 

12. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief. Wij verzoeken u  binnen 5 werkdagen na de boeking, de aanbetaling van 25% over te maken via Paypal. U krijgt hiervoor van de eigenaar een e-mail met een betaalverzoek van Paypal (gratis, als er geen valutaomrekening nodig is). Het restant dient u uiterlijk 6 weken vóór aankomst te voldoen. U ontvangt voor de restantbetaling ook een Paypal betalingsverzoek van de eigenaar. Meer informatie over Paypal: link naar Paypal  U kunt niet pinnen en wij accepteren geen creditcards.

 

13. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 

14. Check in vanaf 15.00 uur, check out vóór 11.00 uur. Indien u op een andere tijd wilt aankomen of vertrekken dan is dat in overleg mogelijk mits er geen andere gasten gereserveerd hebben.

 

15. Onze accommodatie is geschikt voor maximaal 2 personen.

 

16 Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire is niet geschikt voor kinderen.

 

17. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

18. Betalingen kunnen alleen via Paypal vooraf worden gedaan.

 

19. Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire staat beschreven op onze website www.holidayhomeatbonaire.com. Wij hebben de website met grote zorg gemaakt. Toch is het mogelijk dan getoonde foto’s of geschreven teksten anders zijn dan de actuele situatie. U kunt geen rechten ontlenen aan deze verschillen.

 

20. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder bijbetaling overnachten in Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire.

 

21. In Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire zijn geen huisdieren toegestaan.

 

22. Roken is binnen niet toegestaan. U mag buiten roken op de daarvoor aangewezen plek. Gebruik van de asbak is verplicht.

 

23. Als privéomstandigheden hiertoe aanleiding geven is de eigenaar van Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire gerechtigd een reservering eenzijdig te annuleren zonder dat hier een schadevergoeding voor wordt toegekend. Een eventuele aanbetaling wordt per omgaande op uw bankrekening teruggestort.

 

Annuleringsvoorwaarden:

 

24. Annuleringskosten Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire’

 

Indien de gasten onverhoopt de boeking willen annuleren, dan worden zij zeer vriendelijk verzocht om dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de eigenaar via e-mail: holidayhomebonaire@gmail.com

Bij annulering worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) 
  vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) 
  vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
 • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) 
  vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
 • bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) 
  vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
 • bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom

25. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden heeft de eigenaar ten alle tijden het recht om de reservering te annuleren. Onder overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt onder meer verstaan dat Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire niet meer geschikt is voor de verhuur, bijvoorbeeld in geval van wateroverlast, overstroming of brand. In een dergelijk geval zal de eigenaar - indien gewenst door de gasten - meehelpen met het zoeken naar een alternatieve accommodatie. De eigenaar kunnen echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten die voortvloeien uit een dergelijke annulering.

 

Klachten:

 

26. Ondanks onze goede zorgen is het mogelijk dat u een klacht heeft. Om de klacht te kunnen oplossen verzoeken wij u deze onmiddellijk kenbaar te maken aan de eigenaar.

 

Aansprakelijkheid:

 

27. De eigenaar van Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast(en) of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade.

 

28. De gast vrijwaart Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire en zijn eigenaar tegen aanspraken dienaangaande.

 

29. Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom watervoorzieningen en technische installaties.

 

30. Door Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire en de eigenaar wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf.

 

31. De accommodatie en andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

 

32. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen dienen door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

 

33. Gasten van Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire krijgen een sleutel van de accommodatie ter beschikking. Bij verlies van de sleutel zijn de kosten voor rekening van de gast.

 

Slotbepaling:

 

34.Voor zover in regels in internationaal privaatrecht niet anders is bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandse gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

 

35. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

 

36. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

 

 

38. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht. Door het maken van een reservering/boeking bij Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire geeft u aan op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en uw acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. Holiday Home ‘Kas Isola’ Bonaire.‘ 01-01-2019